تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
 
 
 
لیسانس 
 
علوم تربیتی 
پیام نور مشهد 
 
لیسانس 
 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
لیسانس 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
فوق لیسانس 
 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
 
سطح 4